รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2010.217
Title การศึกษาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทยในตลาดจีน /
Creator อริยา เผ่าเครื่อง
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2553
Keyword สินค้าเกษตร, การแข่งขันทางการค้า, ไทย
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

อริยา เผ่าเครื่อง. (2553) การศึกษาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทยในตลาดจีน /. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
อริยา เผ่าเครื่อง. 2553. การศึกษาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทยในตลาดจีน /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
อริยา เผ่าเครื่อง. การศึกษาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทยในตลาดจีน /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553. Print.