รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2009.477
Title ภาวะเสี่ยง ปัญหาสุขภาพ และพฤติกรรมอนามัยเจริญพันธุ์ ของสตรีในสถานประกอบการ /
Creator สุสัณหา ยิ้มแย้ม
Contributor สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, จิรวรรณ ดีเหลือ
Publisher คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2552
Keyword อนามัยเจริญพันธุ์, สตรีในสถานประกอบการ, ภาวะเสี่ยง, ปัญหาสุขภาพ
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

สุสัณหา ยิ้มแย้ม และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2552) ภาวะเสี่ยง ปัญหาสุขภาพ และพฤติกรรมอนามัยเจริญพันธุ์ ของสตรีในสถานประกอบการ /. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
สุสัณหา ยิ้มแย้ม และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2552. ภาวะเสี่ยง ปัญหาสุขภาพ และพฤติกรรมอนามัยเจริญพันธุ์ ของสตรีในสถานประกอบการ /. ม.ป.ท.:คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
สุสัณหา ยิ้มแย้ม และผู้แต่งคนอื่นๆ. ภาวะเสี่ยง ปัญหาสุขภาพ และพฤติกรรมอนามัยเจริญพันธุ์ ของสตรีในสถานประกอบการ /. ม.ป.ท.:คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552. Print.