รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2009.174
Title การศึกษากฎระเบียบเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์ กรณีการค้าชายแดนและผ่านแดน ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน /
Creator ชูศรี เที้ยศิริเพชร
Contributor โกสุมภ์ สายจันทร์
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2552
Keyword การค้าชายแดน, โลจิสติกส์
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ชูศรี เที้ยศิริเพชร และ โกสุมภ์ สายจันทร์. (2552) การศึกษากฎระเบียบเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์ กรณีการค้าชายแดนและผ่านแดน ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน /. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
ชูศรี เที้ยศิริเพชร และ โกสุมภ์ สายจันทร์. 2552. การศึกษากฎระเบียบเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์ กรณีการค้าชายแดนและผ่านแดน ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
ชูศรี เที้ยศิริเพชร และ โกสุมภ์ สายจันทร์. การศึกษากฎระเบียบเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์ กรณีการค้าชายแดนและผ่านแดน ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552. Print.