รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2008.273
Title ความพึงพอใจของลูกค้า ต่อการใช้บริการด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัย ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด [มหาชน] ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ /
Creator วิสุทธิ์ ดวงอาภัย
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2551
Keyword ธนาคารกสิกรไทย, สินเชื่อที่อยู่อาศัย
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

วิสุทธิ์ ดวงอาภัย. (2551) ความพึงพอใจของลูกค้า ต่อการใช้บริการด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัย ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด [มหาชน] ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ /. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
วิสุทธิ์ ดวงอาภัย. 2551. ความพึงพอใจของลูกค้า ต่อการใช้บริการด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัย ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด [มหาชน] ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
วิสุทธิ์ ดวงอาภัย. ความพึงพอใจของลูกค้า ต่อการใช้บริการด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัย ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด [มหาชน] ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551. Print.