รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2007.511
Title การประเมินผลการดำเนินการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐกิจนิเวศ กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ /
Creator อุบลวรรณ สิทธิธรรม
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2550
Keyword นิคมอุตสาหกรรม, นิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐกิจนิเวศ
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10

บรรณานุกรม

อุบลวรรณ สิทธิธรรม. (2550) การประเมินผลการดำเนินการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐกิจนิเวศ กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ /. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
อุบลวรรณ สิทธิธรรม. 2550. การประเมินผลการดำเนินการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐกิจนิเวศ กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
อุบลวรรณ สิทธิธรรม. การประเมินผลการดำเนินการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐกิจนิเวศ กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550. Print.