รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2007.421
Title การศึกษาเปรียบเทียบแนวปฏิบัติทางการบัญชี ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย /
Creator ศริญญา พงศ์จันทร์ตา
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2550
Keyword การบัญชี, การบัญชี
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10

บรรณานุกรม

ศริญญา พงศ์จันทร์ตา. (2550) การศึกษาเปรียบเทียบแนวปฏิบัติทางการบัญชี ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย /. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
ศริญญา พงศ์จันทร์ตา. 2550. การศึกษาเปรียบเทียบแนวปฏิบัติทางการบัญชี ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
ศริญญา พงศ์จันทร์ตา. การศึกษาเปรียบเทียบแนวปฏิบัติทางการบัญชี ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550. Print.