รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2007.169
Title การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีระหว่างการสุกและการเก็บรักษาแบบแช่เยือกแข็ง ของมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์และมหาชนก /
Creator นิธิยา รัตนาปนนท์
Publisher ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2550
Keyword มะม่วงโชคอนันต์, มะม่วงมหาชนก, โพลิฟีนอลออกซิเดส, เปอร์ออกซิเดส, แคโรทีนอยด์
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

นิธิยา รัตนาปนนท์. (2550) การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีระหว่างการสุกและการเก็บรักษาแบบแช่เยือกแข็ง ของมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์และมหาชนก /. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
นิธิยา รัตนาปนนท์. 2550. การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีระหว่างการสุกและการเก็บรักษาแบบแช่เยือกแข็ง ของมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์และมหาชนก /. ม.ป.ท.:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
นิธิยา รัตนาปนนท์. การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีระหว่างการสุกและการเก็บรักษาแบบแช่เยือกแข็ง ของมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์และมหาชนก /. ม.ป.ท.:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550. Print.