รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2006.671
Title การรับรู้และปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ ต่อการจัดการขยะพลาสติก ของประชาชนเขตตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
Creator เปรมิกา ปลาสุวรรณ์
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Publication Year 2549
Keyword เชียงใหม่ ,ขยะพลาสติก ,การรับรู้
ดิจิตอลไฟล์ Abstract.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf

บรรณานุกรม

เปรมิกา ปลาสุวรรณ์, (2549) การรับรู้และปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ ต่อการจัดการขยะพลาสติก ของประชาชนเขตตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:ม.ป.ท.
เปรมิกา ปลาสุวรรณ์, 2549. การรับรู้และปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ ต่อการจัดการขยะพลาสติก ของประชาชนเขตตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;
เปรมิกา ปลาสุวรรณ์, การรับรู้และปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ ต่อการจัดการขยะพลาสติก ของประชาชนเขตตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549. Print.