รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2006.554
Title ระบบจัดการยานพาหนะ สำหรับกองสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ /
Creator ศุภวรรณ สัจจากุล
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2549
Keyword ยานพาหนะ, มหาวิทยาลัยแม่โจ้. สำนักงานอธิการบดี
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10

บรรณานุกรม

ศุภวรรณ สัจจากุล. (2549) ระบบจัดการยานพาหนะ สำหรับกองสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ /. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
ศุภวรรณ สัจจากุล. 2549. ระบบจัดการยานพาหนะ สำหรับกองสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
ศุภวรรณ สัจจากุล. ระบบจัดการยานพาหนะ สำหรับกองสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549. Print.