รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2006.152
Title การพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเอง ของผู้ทำงานไม้แกะสลัก ระยะที่สอง : การมีส่วนร่วมของชุมชน /
Creator สุสัณหา ยิ้มแย้ม
Contributor สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, วิลาวัณย์ เสนารัตน์
Publisher คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2549
Keyword ผู้ทำงานไม้แกะสลัก, การดูแลตนเอง
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

สุสัณหา ยิ้มแย้ม และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2549) การพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเอง ของผู้ทำงานไม้แกะสลัก ระยะที่สอง : การมีส่วนร่วมของชุมชน /. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
สุสัณหา ยิ้มแย้ม และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2549. การพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเอง ของผู้ทำงานไม้แกะสลัก ระยะที่สอง : การมีส่วนร่วมของชุมชน /. ม.ป.ท.:คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
สุสัณหา ยิ้มแย้ม และผู้แต่งคนอื่นๆ. การพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเอง ของผู้ทำงานไม้แกะสลัก ระยะที่สอง : การมีส่วนร่วมของชุมชน /. ม.ป.ท.:คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549. Print.