รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2006.1
Title การประเมินผลโครงการรณรงค์ต่อต้านความรุนแรง
Creator สุกัญญา ปริสัญญกุล
Contributor เกสรา ศรีพิชญาการ, นันทพร แสนศิริพันธ์, อรุณรัตน์ ตั้งมั่นคงวรกุล, พจนีย์ ภาคภูมิ, จิราวรรณ ดีเหลือ, ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี, กิ่งฟ้า แสงลี, เดชา ทำดี
Publisher คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2549
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1

บรรณานุกรม

สุกัญญา ปริสัญญกุล และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2549) การประเมินผลโครงการรณรงค์ต่อต้านความรุนแรง. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
สุกัญญา ปริสัญญกุล และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2549. การประเมินผลโครงการรณรงค์ต่อต้านความรุนแรง. ม.ป.ท.:คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
สุกัญญา ปริสัญญกุล และผู้แต่งคนอื่นๆ. การประเมินผลโครงการรณรงค์ต่อต้านความรุนแรง. ม.ป.ท.:คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549. Print.