รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2005.411
Title พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไป ในปีพ.ศ.2548 ของบุคลากรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
Creator ประชา วีรวัฒน์
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2548
Keyword การเลือกตั้ง ,โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
ดิจิตอลไฟล์ Abstract.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf

บรรณานุกรม

ประชา วีรวัฒน์, (2548) พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไป ในปีพ.ศ.2548 ของบุคลากรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
ประชา วีรวัฒน์, 2548. พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไป ในปีพ.ศ.2548 ของบุคลากรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
ประชา วีรวัฒน์, พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไป ในปีพ.ศ.2548 ของบุคลากรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548. Print.