รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2005.410
Title บทบาทของกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน ในการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอชไอวี ให้มีวินัยในการรักษา ด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี
Creator อรทัย จินดาไตรรัตน์
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2548
Keyword ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ,สารต้านไวรัส ,กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน
ดิจิตอลไฟล์ Abstract.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf

บรรณานุกรม

อรทัย จินดาไตรรัตน์, (2548) บทบาทของกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน ในการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอชไอวี ให้มีวินัยในการรักษา ด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
อรทัย จินดาไตรรัตน์, 2548. บทบาทของกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน ในการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอชไอวี ให้มีวินัยในการรักษา ด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
อรทัย จินดาไตรรัตน์, บทบาทของกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน ในการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอชไอวี ให้มีวินัยในการรักษา ด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548. Print.