รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2005.409
Title ปัญหาและอุปสรรคในการนำระบบแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินมาใช้ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล ในอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
Creator เกษร สายฝั้น
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2548
Keyword องค์การบริหารส่วนตำบล ,แผนที่ภาษี ,ทะเบียนทรัพย์สิน
ดิจิตอลไฟล์ Abstract.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf

บรรณานุกรม

เกษร สายฝั้น, (2548) ปัญหาและอุปสรรคในการนำระบบแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินมาใช้ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล ในอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
เกษร สายฝั้น, 2548. ปัญหาและอุปสรรคในการนำระบบแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินมาใช้ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล ในอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
เกษร สายฝั้น, ปัญหาและอุปสรรคในการนำระบบแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินมาใช้ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล ในอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548. Print.