รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2005.408
Title การนำบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ ของผู้ประกอบการที่ใช้บริการคลังสินค้า บริษัทการบินไทย จำกัด [มหาชน] จังหวัดเชียงใหม่
Creator เกียรติภาพ ตั้งไพศาลสัมพันธ์
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2548
Keyword บรรจุภัณฑ์ ,ผู้ประกอบการ ,บริษัทการบินไทย
ดิจิตอลไฟล์ Abstract.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf

บรรณานุกรม

เกียรติภาพ ตั้งไพศาลสัมพันธ์, (2548) การนำบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ ของผู้ประกอบการที่ใช้บริการคลังสินค้า บริษัทการบินไทย จำกัด [มหาชน] จังหวัดเชียงใหม่. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
เกียรติภาพ ตั้งไพศาลสัมพันธ์, 2548. การนำบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ ของผู้ประกอบการที่ใช้บริการคลังสินค้า บริษัทการบินไทย จำกัด [มหาชน] จังหวัดเชียงใหม่. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
เกียรติภาพ ตั้งไพศาลสัมพันธ์, การนำบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ ของผู้ประกอบการที่ใช้บริการคลังสินค้า บริษัทการบินไทย จำกัด [มหาชน] จังหวัดเชียงใหม่. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548. Print.