รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2005.407
Title ผลของการสนับสนุนด้านข้อมูลต่อความวิตกกังวลของสมาชิกครอบครัว ของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
Creator อรัญญา ศรีคำซาว
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2548
Keyword ผู้ป่วย ,ความวิตกกังวล ,การสนับสนุน
ดิจิตอลไฟล์ Abstract.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf

บรรณานุกรม

อรัญญา ศรีคำซาว, (2548) ผลของการสนับสนุนด้านข้อมูลต่อความวิตกกังวลของสมาชิกครอบครัว ของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
อรัญญา ศรีคำซาว, 2548. ผลของการสนับสนุนด้านข้อมูลต่อความวิตกกังวลของสมาชิกครอบครัว ของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
อรัญญา ศรีคำซาว, ผลของการสนับสนุนด้านข้อมูลต่อความวิตกกังวลของสมาชิกครอบครัว ของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548. Print.