รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2005.406
Title การรับรู้บรรยากาศในหอผู้ป่วยจิตเวช ของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสวนปรุง
Creator นภาพร โนรี
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2548
Keyword ผู้ป่วยจิตเวช ,การรับรู้ ,โรงพยาบาลสวนปรุง ,จิตเวชศาสตร์
ดิจิตอลไฟล์ Abstract.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf

บรรณานุกรม

นภาพร โนรี, (2548) การรับรู้บรรยากาศในหอผู้ป่วยจิตเวช ของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสวนปรุง. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
นภาพร โนรี, 2548. การรับรู้บรรยากาศในหอผู้ป่วยจิตเวช ของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสวนปรุง. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
นภาพร โนรี, การรับรู้บรรยากาศในหอผู้ป่วยจิตเวช ของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสวนปรุง. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548. Print.