รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2005.405
Title ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในส่วนการผลิต บริษัทจอร์จ เจนเซน [ประเทศไทย] จำกัด จังหวัดเชียงใหม่
Creator จงกลณี จันทร์ทะเล
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2548
Keyword พนักงานระดับปฏิบัติการ ,บริษัทจอร์จ เจนเซน
ดิจิตอลไฟล์ Abstract.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf

บรรณานุกรม

จงกลณี จันทร์ทะเล, (2548) ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในส่วนการผลิต บริษัทจอร์จ เจนเซน [ประเทศไทย] จำกัด จังหวัดเชียงใหม่. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
จงกลณี จันทร์ทะเล, 2548. ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในส่วนการผลิต บริษัทจอร์จ เจนเซน [ประเทศไทย] จำกัด จังหวัดเชียงใหม่. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
จงกลณี จันทร์ทะเล, ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในส่วนการผลิต บริษัทจอร์จ เจนเซน [ประเทศไทย] จำกัด จังหวัดเชียงใหม่. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548. Print.