รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2005.404
Title ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราผลตอบแทน ของหลักทรัพย์ในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Creator เกื้อกูล แจ่มศิลป์
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2548
Keyword หลักทรัพย์ ,กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ,ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ดิจิตอลไฟล์ Abstract.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf

บรรณานุกรม

เกื้อกูล แจ่มศิลป์, (2548) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราผลตอบแทน ของหลักทรัพย์ในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
เกื้อกูล แจ่มศิลป์, 2548. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราผลตอบแทน ของหลักทรัพย์ในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
เกื้อกูล แจ่มศิลป์, ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราผลตอบแทน ของหลักทรัพย์ในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548. Print.