รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2004.243
Title การสร้างแบบวัดความเครียดในนักกีฬาสตรี /
Creator พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
Contributor สุจิตรา เทียนสวัสดิ์
Publisher คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2547
Keyword แบบวัดความเครียด, นักกีฬาหญิง, ความเครียด [จิตวิทยา]
ISBN 974-658-205-4
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ และ สุจิตรา เทียนสวัสดิ์. (2547) การสร้างแบบวัดความเครียดในนักกีฬาสตรี /. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ และ สุจิตรา เทียนสวัสดิ์. 2547. การสร้างแบบวัดความเครียดในนักกีฬาสตรี /. ม.ป.ท.:คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ และ สุจิตรา เทียนสวัสดิ์. การสร้างแบบวัดความเครียดในนักกีฬาสตรี /. ม.ป.ท.:คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547. Print.