รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2003.87
Title การดำเนินธุรกิจของผู้นำเข้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนบริเวณชายแดนไทย-พม่า อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย /
Creator อารดา มงคลโรจน์สกุล
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2546
Keyword ธุรกิจ, ผู้นำเข้า, เสื้อผ้าสำเร็จรูป, ผู้ประกอบการ, เสื้อผ้าสำเร็จรูป
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

อารดา มงคลโรจน์สกุล. (2546) การดำเนินธุรกิจของผู้นำเข้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนบริเวณชายแดนไทย-พม่า อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย /. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
อารดา มงคลโรจน์สกุล. 2546. การดำเนินธุรกิจของผู้นำเข้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนบริเวณชายแดนไทย-พม่า อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
อารดา มงคลโรจน์สกุล. การดำเนินธุรกิจของผู้นำเข้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนบริเวณชายแดนไทย-พม่า อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546. Print.