รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2003.49
Title การค้าชายแดนไทย-จีนตอนใต้ : กรณีศึกษาอำเภอแม่สาย และเชียงแสน จังหวัดเชียงราย /
Creator องอาจ สุขุมาลวรรณ์
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2546
Keyword ไทย, เชียงราย
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

องอาจ สุขุมาลวรรณ์. (2546) การค้าชายแดนไทย-จีนตอนใต้ : กรณีศึกษาอำเภอแม่สาย และเชียงแสน จังหวัดเชียงราย /. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
องอาจ สุขุมาลวรรณ์. 2546. การค้าชายแดนไทย-จีนตอนใต้ : กรณีศึกษาอำเภอแม่สาย และเชียงแสน จังหวัดเชียงราย /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
องอาจ สุขุมาลวรรณ์. การค้าชายแดนไทย-จีนตอนใต้ : กรณีศึกษาอำเภอแม่สาย และเชียงแสน จังหวัดเชียงราย /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546. Print.