รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2003.259
Title การออกแบบและพัฒนาเครื่องต้นแบบสำหรับเก็บเกี่ยวลำไยแบบกึ่งอัตโนมัติ /
Creator ธงชัย ยันตรศรี
Publisher ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2546
Keyword ลำไย, เครื่องเก็บเกี่ยวลำไยแบบกึ่งอัตโนมัติ, เครื่องจักรกลการเกษตร
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ธงชัย ยันตรศรี. (2546) การออกแบบและพัฒนาเครื่องต้นแบบสำหรับเก็บเกี่ยวลำไยแบบกึ่งอัตโนมัติ /. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
ธงชัย ยันตรศรี. 2546. การออกแบบและพัฒนาเครื่องต้นแบบสำหรับเก็บเกี่ยวลำไยแบบกึ่งอัตโนมัติ /. ม.ป.ท.:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
ธงชัย ยันตรศรี. การออกแบบและพัฒนาเครื่องต้นแบบสำหรับเก็บเกี่ยวลำไยแบบกึ่งอัตโนมัติ /. ม.ป.ท.:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546. Print.