รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2001.3
Title การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเวชระเบียนคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ /
Creator สถาพร แสงสุโพธิ์
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2544
Keyword ฐานข้อมูล, เวชระเบียน
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15
Fulltext #16
Fulltext #17
Fulltext #18

บรรณานุกรม

สถาพร แสงสุโพธิ์. (2544) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเวชระเบียนคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ /. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
สถาพร แสงสุโพธิ์. 2544. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเวชระเบียนคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
สถาพร แสงสุโพธิ์. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเวชระเบียนคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544. Print.