รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2000.45
Title การติดตามผลบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2539 และ 2540
Creator พุทธิพงศ์ จินดาเรือง
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2543
ดิจิตอลไฟล์ Abstract.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf

บรรณานุกรม

พุทธิพงศ์ จินดาเรือง, (2543) การติดตามผลบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2539 และ 2540. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
พุทธิพงศ์ จินดาเรือง, 2543. การติดตามผลบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2539 และ 2540. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
พุทธิพงศ์ จินดาเรือง, การติดตามผลบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2539 และ 2540. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543. Print.