รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2000.44
Title การศึกษาการบริหารและการบริการด้านเทคโนโลยีและสื่อการศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Creator สิทธา สภาวจิตร
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2543
ดิจิตอลไฟล์ Abstract.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf

บรรณานุกรม

สิทธา สภาวจิตร, (2543) การศึกษาการบริหารและการบริการด้านเทคโนโลยีและสื่อการศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
สิทธา สภาวจิตร, 2543. การศึกษาการบริหารและการบริการด้านเทคโนโลยีและสื่อการศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
สิทธา สภาวจิตร, การศึกษาการบริหารและการบริการด้านเทคโนโลยีและสื่อการศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543. Print.