รหัสดีโอไอ 10.14456/tstj.2021.3
Creator วิชุดา ไชยศิวามงคล
Title ระบบต้นแบบของการตรวจลงตราประเภทผู้ขออนุญาตพักอาศัยชั่วคราว
Contributor อรทัย เหล่าไพบูลย์
Publisher กองบริหารการวิจัย
Publication Year 2564
Journal Title วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Journal Vol. 29
Journal No. 1
Page no. 22-35
Keyword ระบบต้นแบบ ,แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล ,แผนภาพการไหลของข้อมูล ,อไจล์ ,สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์
URL Website https://www.tci-thaijo.org/index.php/tstj
Website title ThaiJo
ISSN 0858-4435
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

วิชุดา ไชยศิวามงคล,อรทัย เหล่าไพบูลย์. (2564) ระบบต้นแบบของการตรวจลงตราประเภทผู้ขออนุญาตพักอาศัยชั่วคราว. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,29,22-35.
วิชุดา ไชยศิวามงคล,อรทัย เหล่าไพบูลย์. "ระบบต้นแบบของการตรวจลงตราประเภทผู้ขออนุญาตพักอาศัยชั่วคราว". วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 29 (2564):22-35.
วิชุดา ไชยศิวามงคล,อรทัย เหล่าไพบูลย์. ระบบต้นแบบของการตรวจลงตราประเภทผู้ขออนุญาตพักอาศัยชั่วคราว. กองบริหารการวิจัย:ม.ป.ท. 2564.