รหัสดีโอไอ 10.14456/tstj.2021.2
Creator กาญจนา คํานึงกิจ
Title การวิเคราะห์ของตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของโรคไทรอยด์ในลักษณะที่ทํางานมากกว่าปรกติ
Contributor อนุสรณ์ หอมสุวรรณ
Publisher กองบริหารการวิจัย
Publication Year 2564
Journal Title วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Journal Vol. 29
Journal No. 1
Page no. 11-21
Keyword ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ของต่อมไทรอยด์ ,สภาวะที่ต่อมไทรอยด์ทํางานมากผิดปกติ ,การจําลองทางคอมพิวเตอร์ ,ต่อมไทรอยด์
URL Website https://www.tci-thaijo.org/index.php/tstj
Website title ThaiJo
ISSN 0858-4435
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

กาญจนา คํานึงกิจ,อนุสรณ์ หอมสุวรรณ. (2564) การวิเคราะห์ของตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของโรคไทรอยด์ในลักษณะที่ทํางานมากกว่าปรกติ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,29,11-21.
กาญจนา คํานึงกิจ,อนุสรณ์ หอมสุวรรณ. "การวิเคราะห์ของตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของโรคไทรอยด์ในลักษณะที่ทํางานมากกว่าปรกติ". วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 29 (2564):11-21.
กาญจนา คํานึงกิจ,อนุสรณ์ หอมสุวรรณ. การวิเคราะห์ของตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของโรคไทรอยด์ในลักษณะที่ทํางานมากกว่าปรกติ. กองบริหารการวิจัย:ม.ป.ท. 2564.