รหัสดีโอไอ 10.14456/tstj.2021.1
Creator ธิดาเดียว มยุรีสวรรค์
Title ประสิทธิภาพของช่วงความเชื่อมั่นบูสแตรปสําหรับค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันควอไทล์
Contributor พส สมบูรณ์
Publisher กองบริหารการวิจัย
Publication Year 2564
Journal Title วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Journal Vol. 29
Journal No. 1
Page no. 1-10
Keyword ช่วงความเชื่อมั่นบูสแตรป ,สัมประสิทธิ์การแปรผันควอไทล์ ,โบเน็ตบูสแตรป
URL Website https://www.tci-thaijo.org/index.php/tstj
Website title ThaiJo
ISSN 0858-4435
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ธิดาเดียว มยุรีสวรรค์,พส สมบูรณ์. (2564) ประสิทธิภาพของช่วงความเชื่อมั่นบูสแตรปสําหรับค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันควอไทล์. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,29,1-10.
ธิดาเดียว มยุรีสวรรค์,พส สมบูรณ์. "ประสิทธิภาพของช่วงความเชื่อมั่นบูสแตรปสําหรับค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันควอไทล์". วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 29 (2564):1-10.
ธิดาเดียว มยุรีสวรรค์,พส สมบูรณ์. ประสิทธิภาพของช่วงความเชื่อมั่นบูสแตรปสําหรับค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันควอไทล์. กองบริหารการวิจัย:ม.ป.ท. 2564.