รหัสดีโอไอ 10.14456/tnsujournal.2022.48
Creator ธิติพงษ์ สุขดี
Title การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางเมื่อมีการวัดซ้ำสำหรับการวิจัยทางพลศึกษาและกีฬา
Contributor ดิฏฐชัย จันทร์คุณา
Publisher Thailand National Sports University
Publication Year 2022
Journal Title Academic Journal of Thailand National Sports University
Journal Vol. 14
Journal No. 1
Page no. 303-312
Keyword การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง, การวิจัย, พลศึกษาและกีฬา
URL Website https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TNSUJournal/index
Website title เว็บไซต์วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ISSN Print 2673-0952 Online 2697-5793
Abstract บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอหลักการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางเมื่อมีการวัดซ้ำสำหรับการวิจัยทางพลศึกษาและกีฬา เนื้อหาบทความแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ข้อตกลงเบื้องต้น/สมมติฐานการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลและการเขียนรายงานการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางเมื่อมีการวัดซ้ำสำหรับการวิจัยทางพลศึกษาและกีฬาเป็นการทดสอบที่เหมาะสมสำหรับการวิจัยเชิงทดลองแบบกึ่งทดลอง และแบบทดลองแท้ที่ใช้แบบแผนลักษณะอนุกรมเวลาแบบมีกลุ่มควบคุม หรือแบบแผนการวิจัยการทดลองซ้ำกับกลุ่มเดิมแบบสุ่ม สามารถตอบผลการวิจัยได้ในการทดสอบครั้งเดียว ลดการตัดสินใจที่ผิดพลาดจากการทดสอบหลาย ๆ ครั้ง ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานการวิจัย คือ มีปฏิสัมพันธ์ของตัวแปรทดลองกับช่วงเวลาของการทดลองที่มีต่อตัวแปรตาม โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลให้สังเกตผลของปฏิสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรทดลองกับช่วงเวลาทดลอง ถ้าพบว่า มีปฏิสัมพันธ์อย่างนัยสำคัญทางสถิติแสดงว่า ตัวแปรทดลองตัวแปรหนึ่งเมื่อใช้ช่วงเวลาทดลองเพิ่มขึ้น จะทำให้ตัวแปรตามแตกต่างกับอีกตัวแปรทดลองหนึ่ง
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ธิติพงษ์ สุขดี และ ดิฏฐชัย จันทร์คุณา. (2022) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางเมื่อมีการวัดซ้ำสำหรับการวิจัยทางพลศึกษาและกีฬา. Academic Journal of Thailand National Sports University, 14(1), 303-312.
ธิติพงษ์ สุขดี และ ดิฏฐชัย จันทร์คุณา. "การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางเมื่อมีการวัดซ้ำสำหรับการวิจัยทางพลศึกษาและกีฬา". Academic Journal of Thailand National Sports University 14 (2022):303-312.
ธิติพงษ์ สุขดี และ ดิฏฐชัย จันทร์คุณา. การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางเมื่อมีการวัดซ้ำสำหรับการวิจัยทางพลศึกษาและกีฬา. Thailand National Sports University:ม.ป.ท. 2022.