รหัสดีโอไอ 10.14456/tnsujournal.2022.46
Creator อัครัช นวลละออง
Title การศึกษาปัญหาการฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอลไทยลีก 3 โซนใต้ ฤดูกาล 2020
Contributor รายาศิต เต็งกูสุลัยมาน, ก้องเกียรติ เชยชม
Publisher Thailand National Sports University
Publication Year 2022
Journal Title Academic Journal of Thailand National Sports University
Journal Vol. 14
Journal No. 1
Page no. 277-290
Keyword ปัญหา, การฝึกซ้อม, ฟุตบอลไทยลีก
URL Website https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TNSUJournal/index
Website title เว็บไซต์วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ISSN Print 2673-0952 Online 2697-5793
Abstract การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัญหาการฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอลไทยลีก 3 โซนใต้ ฤดูกาล 2020 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นักกีฬา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ทีมละ 51 คน จำนวน 12 ทีม รวมทั้งสิ้น 612 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มี 247 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ซึ่งมีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาในภาพรวมทั้งฉบับเท่ากับ 0.92 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการฝึกซ้อมกีฬาดังกล่าวมากที่สุดคือ ด้านงบประมาณและสวัสดิการ รองลงมา ได้แก่ ด้านสถานที่และอุปกรณ์การฝึกซ้อม ด้านการฝึกซ้อม ด้านนักกีฬาและเพื่อนร่วมทีม และด้านผู้ฝึกสอน ตามลำดับ จากผลการวิจัยดังกล่าว จะสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมการฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอลไทยลีก 3 โซนใต้ได้ต่อไป
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

อัครัช นวลละออง และ รายาศิต เต็งกูสุลัยมาน;ก้องเกียรติ เชยชม. (2022) การศึกษาปัญหาการฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอลไทยลีก 3 โซนใต้ ฤดูกาล 2020. Academic Journal of Thailand National Sports University, 14(1), 277-290.
อัครัช นวลละออง และ รายาศิต เต็งกูสุลัยมาน;ก้องเกียรติ เชยชม. "การศึกษาปัญหาการฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอลไทยลีก 3 โซนใต้ ฤดูกาล 2020". Academic Journal of Thailand National Sports University 14 (2022):277-290.
อัครัช นวลละออง และ รายาศิต เต็งกูสุลัยมาน;ก้องเกียรติ เชยชม. การศึกษาปัญหาการฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอลไทยลีก 3 โซนใต้ ฤดูกาล 2020. Thailand National Sports University:ม.ป.ท. 2022.