รหัสดีโอไอ 10.14456/tnsujournal.2022.45
Creator วณัฐพงศ์ เบญจพงศ์
Title การศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างแบบจริงจังของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
Contributor คัคนางค์ ประไพทรัพย์, วิมลมาลย์ สมคะเน
Publisher Thailand National Sports University
Publication Year 2022
Journal Title Academic Journal of Thailand National Sports University
Journal Vol. 14
Journal No. 1
Page no. 265-276
Keyword การใช้เวลาว่างแบบจริงจัง, พฤติกรรมการใช้เวลาว่าง, อาจารย์มหาวิทยาลัย
URL Website https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TNSUJournal/index
Website title เว็บไซต์วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ISSN Print 2673-0952 Online 2697-5793
Abstract การใช้เวลาว่างอย่างจริงจัง (Serious Leisure) การเข้าร่วมกิจกรรมการใช้เวลาว่างอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีความสม่ำเสมอเพื่อให้บรรลุสิ่งที่ตนเองคาดหวังไว้จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ซึ่งถือได้ว่า เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยเพิ่มความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ อันเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มโอกาสและผสมผสานให้การใช้เวลาว่าง และการทำงานของบุคคลร่วมกันสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคลได้มากที่สุด การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษารูปแบบและพฤติกรรมการใช้เวลาว่างแบบจริงจัง 2) ศึกษาปัจจัยที่ทำให้ตัดสินใจใช้เวลาว่างแบบจริงจัง โดยมีการดำเนินการศึกษาด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่มีความถี่ในการ ใช้เวลาว่างอย่างสม่ำเสมอ ได้มาจากการเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) คือ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และสุ่มกลุ่มตัวอย่างอีกครั้งด้วยการสุ่มแบบกรณีหลากหลาย (Maximum Variation Sampling) จำนวน 30 คน คณะวิจัยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบบรรยายเหตุการณ์สำคัญที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ 1.0 โดยมีการบรรยายเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เวลาว่างแบบจริงจัง และสาเหตุในการตัดสินใจใช้เวลาว่างอย่างจริงจัง ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการใช้เวลาว่างอย่างจริงจังของอาจารย์มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เป็นการเข้าร่วมกิจกรรมหรือสถานบริการทางการใช้เวลาว่างนอกที่พักอาศัย โดยปัจจัยที่ทำให้เกิดพฤติกรรมการใช้เวลาว่างอย่างจริงจังสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเด็น ได้แก่ การตระหนักรู้ และ การรับรู้ การใช้เวลาว่างอย่างจริงจังเป็นส่วนหนึ่งของความงอกงามและความสุขเพิ่มขึ้นในตัวบุคคล ซึ่งนำไปสู่การเกิดพฤติกรรมการใช้เวลาว่างอย่างต่อเนื่องด้วยมีการเพิ่มความท้าทายของกิจกรรม เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และสนองความต้องการของตนเองอย่างยั่งยืน จนหลอมรวมกลายเป็นพฤติกรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

วณัฐพงศ์ เบญจพงศ์ และ คัคนางค์ ประไพทรัพย์;วิมลมาลย์ สมคะเน. (2022) การศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างแบบจริงจังของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย. Academic Journal of Thailand National Sports University, 14(1), 265-276.
วณัฐพงศ์ เบญจพงศ์ และ คัคนางค์ ประไพทรัพย์;วิมลมาลย์ สมคะเน. "การศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างแบบจริงจังของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย". Academic Journal of Thailand National Sports University 14 (2022):265-276.
วณัฐพงศ์ เบญจพงศ์ และ คัคนางค์ ประไพทรัพย์;วิมลมาลย์ สมคะเน. การศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างแบบจริงจังของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย. Thailand National Sports University:ม.ป.ท. 2022.