รหัสดีโอไอ 10.14456/tnsujournal.2022.40
Creator จิรวัฒน์ วงศ์ชุมภู
Title ผลการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษาโดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือที่มีต่อทักษะกีฬาแฮนด์บอลและการทำงานเป็นทีมของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4
Contributor สุธนะ ติงศภัทิย์, บัญชา ชลาภิรมย์
Publisher Thailand National Sports University
Publication Year 2022
Journal Title Academic Journal of Thailand National Sports University
Journal Vol. 14
Journal No. 1
Page no. 199-212
Keyword การจัดการเรียนรู้, เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ, การแข่งขันระหว่างกลุ่มเกม, การทำงานเป็นทีม, ทักษะพื้นฐานกีฬาแฮนด์บอล
URL Website https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TNSUJournal/index
Website title เว็บไซต์วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ISSN Print 2673-0952 Online 2697-5793
Abstract การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้การจัดการเรียนรู้ร่วมมือประเภทการแข่งขันระหว่างกลุ่มเกมที่มีต่อทักษะพื้นฐานกีฬาแฮนด์บอลและทักษะการทำงานเป็นทีมของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานกีฬาแฮนด์บอลและทักษะการทำงานเป็นทีมระหว่างนักเรียนโดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือประเภทการแข่งขันระหว่างกลุ่มเกม และนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านเมืองชุม จำนวน 36 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มทดลอง จำนวน 18 คน และกลุ่มควบคุม จำนวน 18 คน เครื่องมือในวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษากีฬาแฮนด์บอลโดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือประเภทการแข่งขันระหว่างกลุ่มเกม จำนวน 8 แผน ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.96 และ 2) แบบประเมินการทำงานเป็นทีมที่มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.86 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าที ผลการวิจัยพบว่า 1) ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลอง และนักเรียนกลุ่มควบคุมมีทักษะพื้นฐานกีฬาแฮนด์บอลแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองมีทักษะการทำงานเป็นทีมสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

จิรวัฒน์ วงศ์ชุมภู และ สุธนะ ติงศภัทิย์;บัญชา ชลาภิรมย์. (2022) ผลการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษาโดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือที่มีต่อทักษะกีฬาแฮนด์บอลและการทำงานเป็นทีมของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4. Academic Journal of Thailand National Sports University, 14(1), 199-212.
จิรวัฒน์ วงศ์ชุมภู และ สุธนะ ติงศภัทิย์;บัญชา ชลาภิรมย์. "ผลการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษาโดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือที่มีต่อทักษะกีฬาแฮนด์บอลและการทำงานเป็นทีมของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4". Academic Journal of Thailand National Sports University 14 (2022):199-212.
จิรวัฒน์ วงศ์ชุมภู และ สุธนะ ติงศภัทิย์;บัญชา ชลาภิรมย์. ผลการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษาโดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือที่มีต่อทักษะกีฬาแฮนด์บอลและการทำงานเป็นทีมของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4. Thailand National Sports University:ม.ป.ท. 2022.