รหัสดีโอไอ 10.14456/tnsujournal.2022.39
Creator จินตนา เกตุคำพันธ์
Title พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ
Contributor วัฒน์ บุญกอบ, จันทร์จารี เกตุมาโร, เกษม ชูรัตน์
Publisher Thailand National Sports University
Publication Year 2022
Journal Title Academic Journal of Thailand National Sports University
Journal Vol. 14
Journal No. 1
Page no. 187-198
Keyword พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ, นักศึกษา, สุขบัญญัติ
URL Website https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TNSUJournal/index
Website title เว็บไซต์วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ISSN Print 2673-0952 Online 2697-5793
Abstract การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรี ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนำ ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริม กับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ปีการศึกษา 2560 จำนวน 117 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยเก็บข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 และทำการวิเคราะห์ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) โดยกำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05ผลการวิจัยพบว่า ความรู้เกี่ยวกับสุขบัญญัติแห่งชาติของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง (ร้อยละ 57.30) มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรี ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง (ร้อยละ 69.20) ปัจจัยนำ (ความรู้เกี่ยวกับสุขบัญญัติแห่งชาติ) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปัจจัยเอื้อ (การมีทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมการมีนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ) ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และปัจจัยเสริม (การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร แรงสนับสนุนจากบุคคลทางสังคม) ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพตาม สุขบัญญัติแห่งชาติของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

จินตนา เกตุคำพันธ์ และ วัฒน์ บุญกอบ;จันทร์จารี เกตุมาโร;เกษม ชูรัตน์. (2022) พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ. Academic Journal of Thailand National Sports University, 14(1), 187-198.
จินตนา เกตุคำพันธ์ และ วัฒน์ บุญกอบ;จันทร์จารี เกตุมาโร;เกษม ชูรัตน์. "พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ". Academic Journal of Thailand National Sports University 14 (2022):187-198.
จินตนา เกตุคำพันธ์ และ วัฒน์ บุญกอบ;จันทร์จารี เกตุมาโร;เกษม ชูรัตน์. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ. Thailand National Sports University:ม.ป.ท. 2022.