รหัสดีโอไอ 10.14456/tnsujournal.2022.38
Creator ปนัดดา จีนประชา
Title การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเฉพาะทางของพนักงานสนามกอล์ฟ (แคดดี้) ในจังหวัดเชียงใหม่
Publisher Thailand National Sports University
Publication Year 2022
Journal Title Academic Journal of Thailand National Sports University
Journal Vol. 14
Journal No. 1
Page no. 175-186
Keyword การพัฒนาทักษะ, ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง, พนักงานสนามกอล์ฟ
URL Website https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TNSUJournal/index
Website title เว็บไซต์วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ISSN Print 2673-0952 Online 2697-5793
Abstract งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) ศึกษาความคิดเห็นของพนักงานสนามกอล์ฟในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อบทเรียนภาษาอังกฤษ 2) เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเฉพาะทางเพื่อพนักงานสนามกอล์ฟ และวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 ครั้ง คือ ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (One group pre – test - post – test) โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานสนามกอล์ฟในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 30 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง ( Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 1. บทเรียนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยเนื้อหา สำนวน และคำศัพท์เฉพาะทางที่ช่วยในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2. แบบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยมีการหา IOC (Index of Item - Objective Congruence) จาก ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษและกอล์ฟรวม 3 ท่าน มีค่า > 0.50 ถือว่าเป็นแบบวัดที่ยอมรับได้ และมีค่าความเที่ยง Cronbach’s Alpha 0.88 ผลการศึกษาพบว่า 1. ความคิดเห็นของพนักงานสนามกอล์ฟที่มีต่อบทเรียนภาษาอังกฤษเฉพาะทางส่วนใหญ่เห็นด้วยกับระยะเวลาและสถานที่ ที่ใช้ในการฝึกอบรม และความเหมาะสมของสื่อที่ใช้ในการอบรม ความรู้ที่ได้รับเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ การเรียงลำดับของเนื้อหาจากง่ายไปสู่ยาก ความเหมาะสม และง่ายต่อการเข้าใจของเนื้อหา ความเหมาะสมของกิจกรรมกับเนื้อหา การบรรยายของวิทยากร และเอกสารหลักสูตรที่ใช้ประกอบการอบรม 2. การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับคะแนนก่อนเรียนภาษาอังกฤษเฉพาะทางในระยะเวลา 3 เดือน พบว่า ผู้เข้าอบรมมีคะแนนหลังเรียน มากกว่า คะแนนก่อนเรียน แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าในเนื้อหา สำนวน และคำศัพท์ ตามวัตถุประสงค์ที่ผู้วิจัยได้ตั้งไว้
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ปนัดดา จีนประชา. (2022) การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเฉพาะทางของพนักงานสนามกอล์ฟ (แคดดี้) ในจังหวัดเชียงใหม่. Academic Journal of Thailand National Sports University, 14(1), 175-186.
ปนัดดา จีนประชา. "การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเฉพาะทางของพนักงานสนามกอล์ฟ (แคดดี้) ในจังหวัดเชียงใหม่". Academic Journal of Thailand National Sports University 14 (2022):175-186.
ปนัดดา จีนประชา. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเฉพาะทางของพนักงานสนามกอล์ฟ (แคดดี้) ในจังหวัดเชียงใหม่. Thailand National Sports University:ม.ป.ท. 2022.