รหัสดีโอไอ 10.14456/tnsujournal.2022.36
Creator สุกัญญา บุญน้อม
Title ผลของการเปิดรับสื่อกับการรับรู้ของประชาชนที่มีต่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี
Contributor ศรัณยา สินสมรส, ศรัณยู รอดเรือง, นิพนธ์ ดุษณีย์, พงษ์พันธ์ สุนทรสิต, เมธี อัครอุดมชัย
Publisher Thailand National Sports University
Publication Year 2022
Journal Title Academic Journal of Thailand National Sports University
Journal Vol. 14
Journal No. 1
Page no. 145-162
Keyword การเปิดรับสื่อ, การรับรู้, การประชาสัมพันธ์, การท่องเที่ยว
URL Website https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TNSUJournal/index
Website title เว็บไซต์วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ISSN Print 2673-0952 Online 2697-5793
Abstract วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ เพื่อศึกษาผลของการเปิดรับสื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี และการรับรู้ของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรีที่มีต่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย 3 ตอน ตอนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูลลักษณะทางประชากร ตอนที่ 2 เกี่ยวกับการเปิดรับสื่อการท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี ตอนที่ 3 เกี่ยวกับการรับรู้ของประชาชนที่มีต่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นแบบสอบถามมาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ มีค่าความเที่ยงตรง 0.8704 และค่าความเชื่อมั่น ได้เท่ากับ 0.9012 กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วย 20 ตำบล จำนวน 499 คน ด้วยการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Selection) และใช้สถิติการวิเคราะห์เชิงพรรณา ประกอบไปด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา 1. ผู้ตอบแบบสอบถาม เพศหญิง (ร้อยละ 53.71) เพศชาย (ร้อยละ 46.29) ส่วนใหญ่ อายุ 15 - 25 ปี อาชีพนักศึกษา และรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาท 2. การเปิดรับสื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนใหญ่จากสื่อบุคคลที่เป็นเพื่อนบ้าน สื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นแผ่นพับ โปสเตอร์ โบรชัวร์ของแหล่งท่องเที่ยว สื่ออินเทอร์เน็ตที่เป็น Facebook และสื่อกลางแจ้งที่เป็นป้ายบิลบอร์ดตามทางแยกทั่วไป 3. การรับรู้ของประชาชนต่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า การรับรู้ของประชาชนต่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ด้านการท่องเที่ยวด้านสถาปัตยกรรมและโบราณสถานดีที่สุด (3.92) รองลงมาได้แก่ ด้านการท่องเที่ยวด้านนันทนาการ (3.89) ด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (3.84) และด้านการท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรม (3.82) ตามลำดับ
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

สุกัญญา บุญน้อม และ ศรัณยา สินสมรส;ศรัณยู รอดเรือง;นิพนธ์ ดุษณีย์;พงษ์พันธ์ สุนทรสิต;เมธี อัครอุดมชัย. (2022) ผลของการเปิดรับสื่อกับการรับรู้ของประชาชนที่มีต่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี. Academic Journal of Thailand National Sports University, 14(1), 145-162.
สุกัญญา บุญน้อม และ ศรัณยา สินสมรส;ศรัณยู รอดเรือง;นิพนธ์ ดุษณีย์;พงษ์พันธ์ สุนทรสิต;เมธี อัครอุดมชัย. "ผลของการเปิดรับสื่อกับการรับรู้ของประชาชนที่มีต่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี". Academic Journal of Thailand National Sports University 14 (2022):145-162.
สุกัญญา บุญน้อม และ ศรัณยา สินสมรส;ศรัณยู รอดเรือง;นิพนธ์ ดุษณีย์;พงษ์พันธ์ สุนทรสิต;เมธี อัครอุดมชัย. ผลของการเปิดรับสื่อกับการรับรู้ของประชาชนที่มีต่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี. Thailand National Sports University:ม.ป.ท. 2022.