รหัสดีโอไอ 10.14456/tnsujournal.2022.35
Creator ไพศาล สุขเกษม
Title สมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Publisher Thailand National Sports University
Publication Year 2022
Journal Title Academic Journal of Thailand National Sports University
Journal Vol. 14
Journal No. 1
Page no. 133-144
Keyword สมรรถภาพทางกาย, ดัชนีมวลกาย, นักเรียนระดับประถมศึกษา
URL Website https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TNSUJournal/index
Website title เว็บไซต์วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ISSN Print 2673-0952 Online 2697-5793
Abstract การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2557 จำนวนทั้งหมด 210 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายระดับประถมศึกษาระดับอายุ 7 - 9 ปี ของสำนักงานพัฒนาการพลศึกษา สุขภาพ และนันทนาการ กรมพลศึกษา ประจำปี 2543 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคะแนนที (T - Score) ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 3 ของโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 2557 พบว่า 1) นักเรียนชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 3 ในรายการดัชนีมวลกาย (BMI) มีค่าเฉลี่ย 15.89, 16.79 และ19.06 กก./ม2 ตามลำดับ นั่งงอตัวไปข้างหน้า มีค่าเฉลี่ย 2.18, 1.62 และ 3.26 เซนติเมตร ตามลำดับ ยืนกระโดดไกล มีค่าเฉลี่ย 104, 120 และ 157 เซนติเมตร ตามลำดับ ลุกนั่ง 30 วินาที มีค่าเฉลี่ย 8.44, 5.55 และ 19 ครั้ง วิ่งเก็บของ มีค่าเฉลี่ย 13.45, 13.08 และ 11.97 วินาที ตามลำดับ วิ่ง 50 เมตร มีค่าเฉลี่ย 10.22, 9.01 และ 7.16 วินาที ตามลำดับ และ 2) นักเรียนหญิง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 3 ในรายการดัชนีมวลกาย (BMI) มีค่าเฉลี่ย 15.89, 16.30, และ 17.76 กก./ม2 ตามลำดับ นั่งงอตัวไปข้างหน้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.78, 1.94 และ 3.83 เซนติเมตร ตามลำดับ ยืนกระโดดไกล มีค่าเฉลี่ย 85, 109 และ 141 เซนติเมตร ตามลำดับ ลุกนั่ง 30 วินาที มีค่าเฉลี่ย 5.19, 4.46 และ 16.42 ครั้ง ตามลำดับ วิ่งเก็บของมีค่าเฉลี่ย 14.52, 13.92 และ12.93 วินาที ตามลำดับ วิ่ง 50 เมตร มีค่าเฉลี่ย 11.71, 9.73 และ 7.71 วินาที ตามลำดับ
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ไพศาล สุขเกษม. (2022) สมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. Academic Journal of Thailand National Sports University, 14(1), 133-144.
ไพศาล สุขเกษม. "สมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี". Academic Journal of Thailand National Sports University 14 (2022):133-144.
ไพศาล สุขเกษม. สมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. Thailand National Sports University:ม.ป.ท. 2022.