รหัสดีโอไอ 10.14456/tnsujournal.2022.31
Creator ยศธร รัตนจัง
Title ผลของการใช้โปรแกรม AUTISSWIM ที่มีต่อทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำและสมรรถภาพ ทางกายของเด็กออทิสติก
Contributor แก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ, พัชรินทร์ เสรี
Publisher Thailand National Sports University
Publication Year 2022
Journal Title Academic Journal of Thailand National Sports University
Journal Vol. 14
Journal No. 1
Page no. 71-84
Keyword เด็กออทิสติก, ทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำ, โปรแกรม Autisswim, สมรรถภาพทางกาย
URL Website https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TNSUJournal/index
Website title เว็บไซต์วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ISSN Print 2673-0952 Online 2697-5793
Abstract การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของโปรแกรม Autisswim ต่อทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำ และเปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของเด็กออทิสติกก่อนและหลังเข้ารับการฝึกโปรแกรม Autisswim กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ เด็กออทิสติก อายุตั้งแต่ 7 ถึง 12 ปี ที่เข้ามารับบริการที่คลินิก เด็กและวัยรุ่นของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่มกราคม 2559 ถึง ธันวาคม 2561 จำนวน 6 คน และผู้ปกครองของเด็กออทิสติกจำนวน 6 คน ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือในการคัดกรองกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 1) แบบทดสอบพัฒนาการปฐมวัย (Denver II) 2) แบบประเมินผลการปรับพื้นฐานการว่ายน้ำ และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ 1) โปรแกรมการฝึกว่ายน้ำ Autisswim 2) แบบบันทึกข้อมูลการสอนโปรแกรม Autisswim 3) แบบประเมินทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำ 4) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 5) แบบประเมินสมรรถภาพทางกาย และ 6) แบบสัมภาษณ์ผู้ปกครอง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติบรรยายและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ The McNemar Test และ The Wilcoxon Matched Pair Signed - Ranks Test ในการทดสอบสมมติฐานด้านทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำ และสมรรถภาพทางกาย ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการเข้ารับการฝึกโปรแกรม Autisswim กลุ่มตัวอย่างสามารถผ่านการประเมินทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำ 4 คน และไม่ผ่านการประเมินทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำ 2 คน และโปรแกรม Autisswim ช่วยให้กลุ่มตัวอย่างมีทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3 ทักษะ ได้แก่ 1) ทักษะด้านการควบคุมลมหายใจขณะว่ายน้ำ 2) ทักษะด้านการลอยตัว 3) ทักษะด้านการใส่เสื้อชูชีพ และสามารถเพิ่มสมรรถภาพทางกายด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความอ่อนตัว และการทรงตัว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อีกทั้งยังทำให้กลุ่มตัวอย่างมีทักษะทางสังคมที่เพิ่มมากขึ้น แต่ในส่วนของทักษะด้านการเคลื่อนไหวในน้ำ และทักษะด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ก่อนและหลังการเข้ารับการฝึกโปรแกรม Autisswim ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ยศธร รัตนจัง และ แก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ;พัชรินทร์ เสรี. (2022) ผลของการใช้โปรแกรม AUTISSWIM ที่มีต่อทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำและสมรรถภาพ ทางกายของเด็กออทิสติก. Academic Journal of Thailand National Sports University, 14(1), 71-84.
ยศธร รัตนจัง และ แก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ;พัชรินทร์ เสรี. "ผลของการใช้โปรแกรม AUTISSWIM ที่มีต่อทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำและสมรรถภาพ ทางกายของเด็กออทิสติก". Academic Journal of Thailand National Sports University 14 (2022):71-84.
ยศธร รัตนจัง และ แก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ;พัชรินทร์ เสรี. ผลของการใช้โปรแกรม AUTISSWIM ที่มีต่อทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำและสมรรถภาพ ทางกายของเด็กออทิสติก. Thailand National Sports University:ม.ป.ท. 2022.