รหัสดีโอไอ 10.14456/tnsujournal.2022.30
Creator พัชรี ทองคำพานิช
Title รูปแบบการจัดการสโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศไทยกับการสร้างมูลค่าเพิ่มทางอุตสาหกรรมกีฬา
Contributor พวงแก้ว วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ, จุไรรัตน์ อุดมวิโรจน์สิน, อธิวัฒน์ ดอกไม้ขาว, อัมพร กรุดวงษ์, ฉัตรตระกูล ปานอุทัย, สุพร บุญปก, คมกริช ฆ้องนำโชค
Publisher Thailand National Sports University
Publication Year 2022
Journal Title Academic Journal of Thailand National Sports University
Journal Vol. 14
Journal No. 1
Page no. 55-70
Keyword รูปแบบการจัดการ, สโมสรฟุตบอลอาชีพ, การสร้างมูลค่าเพิ่ม, อุตสาหกรรมกีฬา
URL Website https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TNSUJournal/index
Website title เว็บไซต์วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ISSN Print 2673-0952 Online 2697-5793
Abstract การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการสโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศไทยกับ สร้างมูลค่าเพิ่มทางอุตสาหกรรมกีฬา และนำเสนอรูปแบบการจัดการสโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศไทยกับสร้างมูลค่าเพิ่มทางอุตสาหกรรมกีฬา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาและให้การรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันการพลศึกษา เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 เครื่องมือในงานวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างได้ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน โดยการหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง มีค่าเท่ากับ 0.89 และใช้วิธีการของครอนบาค หาค่าความเชื่อมั่น มีค่าเท่ากับ 0.84 นำไปทดลองใช้ และปรับปรุงเครื่องมือก่อนนำมาเก็บข้อมูลจริง ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในสโมสร จำนวน 300 คน โดยเลือกแบบเจาะจง นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ซึ่งประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 8 คน ประกอบด้วย บุคลากรของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย บุคลากรของสโมสรฟุตบอลอาชีพไทยลีก ผู้บริหารระดับสูงของการกีฬาแห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่มีผลงานทางวิชาการหรือเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการองค์กรกีฬาหรือการจัดการกีฬาหรืออุตสาหกรรมกีฬา โดยเลือกแบบเจาะจง นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลบนพื้นฐานเชิงแนวคิด ทฤษฎี และกรอบแนวคิดการวิจัย จากนั้นนำผลการวิเคราะห์ที่ได้ไปทำการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 7 คน เพื่อประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการจัดการสโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศไทยกับสร้างมูลค่าเพิ่มทางอุตสาหกรรมกีฬา ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทางการจัดการของสโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศไทยที่ส่งผลต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มทางอุตสาหกรรมกีฬา มีปัจจัยที่สำคัญ 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ปัจจัยทางการตลาดและปัจจัยทางการจัดการ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้สโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย มีกลยุทธ์การดำเนินงานที่สามารถสร้างรายได้ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสโมสรได้อย่างต่อเนื่อง รูปแบบการจัดการสโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศไทยกับสร้างมูลค่าเพิ่มทางอุตสาหกรรมกีฬาที่เหมาะสม ประกอบด้วย การพัฒนาทรัพยากรทางการจัดการของสโมสรให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด กระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มทางอุตสาหกรรมกีฬา และผลประโยชน์ที่ได้ ข้อค้นพบจากการวิจัยครั้งนี้ สโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศไทยสามารถนำรูปแบบที่ค้นพบจากการวิจัยในครั้งนี้ไปปฏิบัติ เพื่อสร้างรายได้ให้กับสโมสร อีกทั้งยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางอุตสาหกรรมทางกีฬาในประเทศได้อย่างยั่งยืน
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

พัชรี ทองคำพานิช และ พวงแก้ว วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ;จุไรรัตน์ อุดมวิโรจน์สิน;อธิวัฒน์ ดอกไม้ขาว;อัมพร กรุดวงษ์;ฉัตรตระกูล ปานอุทัย;สุพร บุญปก;คมกริช ฆ้องนำโชค. (2022) รูปแบบการจัดการสโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศไทยกับการสร้างมูลค่าเพิ่มทางอุตสาหกรรมกีฬา. Academic Journal of Thailand National Sports University, 14(1), 55-70.
พัชรี ทองคำพานิช และ พวงแก้ว วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ;จุไรรัตน์ อุดมวิโรจน์สิน;อธิวัฒน์ ดอกไม้ขาว;อัมพร กรุดวงษ์;ฉัตรตระกูล ปานอุทัย;สุพร บุญปก;คมกริช ฆ้องนำโชค. "รูปแบบการจัดการสโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศไทยกับการสร้างมูลค่าเพิ่มทางอุตสาหกรรมกีฬา". Academic Journal of Thailand National Sports University 14 (2022):55-70.
พัชรี ทองคำพานิช และ พวงแก้ว วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ;จุไรรัตน์ อุดมวิโรจน์สิน;อธิวัฒน์ ดอกไม้ขาว;อัมพร กรุดวงษ์;ฉัตรตระกูล ปานอุทัย;สุพร บุญปก;คมกริช ฆ้องนำโชค. รูปแบบการจัดการสโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศไทยกับการสร้างมูลค่าเพิ่มทางอุตสาหกรรมกีฬา. Thailand National Sports University:ม.ป.ท. 2022.