รหัสดีโอไอ 10.14456/tnsujournal.2022.28
Creator ธนิก วิชัยดิษฐ
Title ปัจจัยที่มีผลต่อนักกีฬาฟันดาบในการกลับไปเข้าร่วมการแข่งขันฟันดาบที่มีการรับรองในประเทศไทย
Contributor สิทธิ์ ธีรสรณ์, อิษฎี กุฏอินทร์
Publisher Thailand National Sports University
Publication Year 2022
Journal Title Academic Journal of Thailand National Sports University
Journal Vol. 14
Journal No. 1
Page no. 31-42
Keyword นักกีฬาฟันดาบ, การกลับไปเข้าร่วมการแข่งขัน, การแข่งขันฟันดาบที่มีการรับรอง
URL Website https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TNSUJournal/index
Website title เว็บไซต์วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ISSN Print 2673-0952 Online 2697-5793
Abstract งานวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อนักกีฬาฟันดาบในการกลับไปเข้าร่วมการแข่งขันฟันดาบที่ได้รับการรับรองในประเทศไทย กลุ่มประชากรในการวิจัยเป็นนักกีฬาฟันดาบที่เข้าร่วมการแข่งขัน 4 รายการขึ้นไป และมีแต้มจากการแข่งขัน จำนวนทั้งหมด 120 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจำนวน 100 คนได้มาจากการคำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบทราบจำนวนประชากรของ Taro Yamane (Yamane, 1973) เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามเพื่อประเมินความสำคัญของแต่ละปัจจัยที่ส่งผลต่อการกลับไปเข้าร่วมการแข่งขันของนักกีฬาฟันดาบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ความถี่ (Frequencies) ร้อยละ (Percentage) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยกำหนดระดับความมีนัยสำคัญที่ระดับ .05ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรปัจจัยด้านแรงจูงใจภายใน ปัจจัยด้านสถานที่และช่องทางจัดจำหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดสามารถอธิบายการผันแปรการเข้าร่วมการแข่งขันเป็นประจำในการกลับไปเข้าร่วมการแข่งขันฟันดาบที่มีการรับรองในประเทศไทยได้ร้อยละ 17.8 (Adjust R Square = 0.178) จึงสรุปผลได้ว่าปัจจัยด้านแรงจูงใจภายใน ปัจจัยด้านสถานที่และช่องทางจัดจำหน่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กับการที่นักกีฬาฟันดาบที่เข้าร่วมการแข่งขันเป็นประจำจะกลับไปเข้าร่วมการแข่งขันฟันดาบที่มีการรับรองในประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ธนิก วิชัยดิษฐ และ สิทธิ์ ธีรสรณ์;อิษฎี กุฏอินทร์. (2022) ปัจจัยที่มีผลต่อนักกีฬาฟันดาบในการกลับไปเข้าร่วมการแข่งขันฟันดาบที่มีการรับรองในประเทศไทย. Academic Journal of Thailand National Sports University, 14(1), 31-42.
ธนิก วิชัยดิษฐ และ สิทธิ์ ธีรสรณ์;อิษฎี กุฏอินทร์. "ปัจจัยที่มีผลต่อนักกีฬาฟันดาบในการกลับไปเข้าร่วมการแข่งขันฟันดาบที่มีการรับรองในประเทศไทย". Academic Journal of Thailand National Sports University 14 (2022):31-42.
ธนิก วิชัยดิษฐ และ สิทธิ์ ธีรสรณ์;อิษฎี กุฏอินทร์. ปัจจัยที่มีผลต่อนักกีฬาฟันดาบในการกลับไปเข้าร่วมการแข่งขันฟันดาบที่มีการรับรองในประเทศไทย. Thailand National Sports University:ม.ป.ท. 2022.