รหัสดีโอไอ 10.14456/sujthai.2022.25
Creator ชุลีกร ชูโชติถาวร
Title ต้นทุนฐานกิจกรรมและการจำลองสถานการณ์เพื่อลดต้นทุนกระบวนการด้านโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมโกโก้
Publisher สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
Publication Year 2022
Journal Title วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
Journal Vol. 42
Journal No. 3
Page no. 97-110
Keyword ต้นทุนฐานกิจกรรม, กระบวนการส่งออกโกโก้, การจำลองสถานการณ์, โลจิสติกส์
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ชุลีกร ชูโชติถาวร. (2022) ต้นทุนฐานกิจกรรมและการจำลองสถานการณ์เพื่อลดต้นทุนกระบวนการด้านโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมโกโก้. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร, 42(3), 97-110.
ชุลีกร ชูโชติถาวร. "ต้นทุนฐานกิจกรรมและการจำลองสถานการณ์เพื่อลดต้นทุนกระบวนการด้านโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมโกโก้". วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 42 (2022):97-110.
ชุลีกร ชูโชติถาวร. ต้นทุนฐานกิจกรรมและการจำลองสถานการณ์เพื่อลดต้นทุนกระบวนการด้านโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมโกโก้. สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์:ม.ป.ท. 2022.