รหัสดีโอไอ 10.14456/sujthai.2022.22
Creator บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์
Title การพัฒนาความสามารถทางการพูดภาษาจีนของ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดลำปาง ด้วยรูปแบบการสอนตามหลักภาษาศาสตร์เชิงประสาทวิทยา
Publisher สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
Publication Year 2022
Journal Title วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
Journal Vol. 42
Journal No. 3
Page no. 53-66
Keyword การสอนภาษาจีน, ภาษาศาสตร์เชิงประสาทวิทยา, ทักษะการพูดภาษาจีน
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์. (2022) การพัฒนาความสามารถทางการพูดภาษาจีนของ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดลำปาง ด้วยรูปแบบการสอนตามหลักภาษาศาสตร์เชิงประสาทวิทยา. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร, 42(3), 53-66.
บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์. "การพัฒนาความสามารถทางการพูดภาษาจีนของ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดลำปาง ด้วยรูปแบบการสอนตามหลักภาษาศาสตร์เชิงประสาทวิทยา". วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 42 (2022):53-66.
บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์. การพัฒนาความสามารถทางการพูดภาษาจีนของ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดลำปาง ด้วยรูปแบบการสอนตามหลักภาษาศาสตร์เชิงประสาทวิทยา. สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์:ม.ป.ท. 2022.