รหัสดีโอไอ 10.14456/sujthai.2020.24
Creator 1. ธีระ สินเดชารักษ์
2. อัครนัย ขวัญอยู่
Title ความต้องการเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศเพื่อการสื่อสารในกลุ่มผู้สูงอายุ
Publisher สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
Publication Year 2563
Journal Title วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
Journal Vol. 40
Journal No. 3
Page no. 75-96
Keyword ผู้สูงอายุ ,เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร ,ความต้องการในการฝึกอบรม
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ธีระ สินเดชารักษ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2563) ความต้องการเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศเพื่อการสื่อสารในกลุ่มผู้สูงอายุ. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร,40,75-96.
ธีระ สินเดชารักษ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. "ความต้องการเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศเพื่อการสื่อสารในกลุ่มผู้สูงอายุ". วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 40 (2563):75-96.
ธีระ สินเดชารักษ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. ความต้องการเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศเพื่อการสื่อสารในกลุ่มผู้สูงอายุ. สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์:ม.ป.ท. 2563.