รหัสดีโอไอ 10.14456/sujthai.2020.19
Creator 1. กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์
2. กนก พานทอง
Title ความเชื่อและความศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านการรักษาโรค ของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย จังหวัดเพชรบุรี
Publisher สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
Publication Year 2563
Journal Title วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
Journal Vol. 40
Journal No. 3
Page no. 1.-11
Keyword สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ,ความเชื่อ ,ความศรัทธา ,ผู้ประกอบวิชาชีพ ,วิชาชีพแพทย์แผนไทย
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2563) ความเชื่อและความศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านการรักษาโรค ของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย จังหวัดเพชรบุรี. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร,40,1.-11.
กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. "ความเชื่อและความศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านการรักษาโรค ของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย จังหวัดเพชรบุรี". วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 40 (2563):1.-11.
กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. ความเชื่อและความศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านการรักษาโรค ของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย จังหวัดเพชรบุรี. สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์:ม.ป.ท. 2563.