รหัสดีโอไอ 10.14456/sujthai.2020.18
Creator 1. จงดี โตอิ้ม
2. อุทุมพร ไวฉลาด
Title การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในรายวิชาหลักการทางสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
Publisher สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
Publication Year 2563
Journal Title วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
Journal Vol. 40
Journal No. 2
Page no. 115-131
Keyword ผลสัมฤทธิ์ ,การเรียนการสอน ,ผู้เรียนเป็นสำคัญ
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

จงดี โตอิ้ม และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2563) การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในรายวิชาหลักการทางสารสนเทศสิ่งแวดล้อม. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร,40,115-131.
จงดี โตอิ้ม และผู้แต่งคนอื่นๆ. "การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในรายวิชาหลักการทางสารสนเทศสิ่งแวดล้อม". วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 40 (2563):115-131.
จงดี โตอิ้ม และผู้แต่งคนอื่นๆ. การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในรายวิชาหลักการทางสารสนเทศสิ่งแวดล้อม. สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์:ม.ป.ท. 2563.