รหัสดีโอไอ 10.14456/sujthai.2020.16
Creator 1. น้ำเพชร นาสารีย์
2. รัตนะ บัวสนธ์
3. ดิเรก ธีระภูธร
4. สายฝน วิบูลรังสรรค์
Title การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการรู้เรื่องการประเมิน ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิทยาศาสตร์
Publisher สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
Publication Year 2563
Journal Title วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
Journal Vol. 40
Journal No. 2
Page no. 78-98
Keyword การรู้เรื่องการประเมิน ,นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ,ครูสาขาวิทยาศาสตร์ ,ประเมินความต้องการจำเป็น
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

น้ำเพชร นาสารีย์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2563) การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการรู้เรื่องการประเมิน ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิทยาศาสตร์. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร,40,78-98.
น้ำเพชร นาสารีย์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. "การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการรู้เรื่องการประเมิน ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิทยาศาสตร์". วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 40 (2563):78-98.
น้ำเพชร นาสารีย์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการรู้เรื่องการประเมิน ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิทยาศาสตร์. สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์:ม.ป.ท. 2563.