รหัสดีโอไอ 10.14456/sujthai.2020.14
Creator 1. กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์
2. สุฐิตา โอภาษี
3. วธัญญา วรสายัณห์
4. พูลพงศ์ สุขสว่าง
Title อิทธิพลของรูปแบบการเรียนรู้ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาแพทย์แผนไทย โดยมีความสุขในการเรียนเป็นตัวแปรคั่นกลาง
Publisher สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
Publication Year 2563
Journal Title วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
Journal Vol. 40
Journal No. 2
Page no. 50-61
Keyword การเรียนรู้อย่างมีความสุข ,รูปแบบการเรียนรู้ ,นักศึกษาแพทย์แผนไทย
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2563) อิทธิพลของรูปแบบการเรียนรู้ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาแพทย์แผนไทย โดยมีความสุขในการเรียนเป็นตัวแปรคั่นกลาง. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร,40,50-61.
กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. "อิทธิพลของรูปแบบการเรียนรู้ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาแพทย์แผนไทย โดยมีความสุขในการเรียนเป็นตัวแปรคั่นกลาง". วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 40 (2563):50-61.
กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. อิทธิพลของรูปแบบการเรียนรู้ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาแพทย์แผนไทย โดยมีความสุขในการเรียนเป็นตัวแปรคั่นกลาง. สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์:ม.ป.ท. 2563.