รหัสดีโอไอ 10.14456/sujthai.2020.11
Creator 1. สุริยา รัตนะวงศ์กุล
2. สุชาติ เถาทอง
3. อติเทพ แจ้ดนาลาว
Title องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม การเรียนรู้รูปแบบของเจดีย์ แนวทางจัดทำองค์ความรู้เพื่อจัดทำสื่อดิจิทัลการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปะแนวใหม่ กรณีศึกษา : วัดเจดีย์เจ็ดแถว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
Publisher สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
Publication Year 2563
Journal Title วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
Journal Vol. 40
Journal No. 2
Page no. 1.-22
Keyword วัดเจดีย์เจ็ดแถว ,ความเป็นจริงเสริม ,การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปะแนวใหม่
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

สุริยา รัตนะวงศ์กุล และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2563) องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม การเรียนรู้รูปแบบของเจดีย์ แนวทางจัดทำองค์ความรู้เพื่อจัดทำสื่อดิจิทัลการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปะแนวใหม่ กรณีศึกษา : วัดเจดีย์เจ็ดแถว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร,40,1.-22.
สุริยา รัตนะวงศ์กุล และผู้แต่งคนอื่นๆ. "องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม การเรียนรู้รูปแบบของเจดีย์ แนวทางจัดทำองค์ความรู้เพื่อจัดทำสื่อดิจิทัลการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปะแนวใหม่ กรณีศึกษา : วัดเจดีย์เจ็ดแถว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย". วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 40 (2563):1.-22.
สุริยา รัตนะวงศ์กุล และผู้แต่งคนอื่นๆ. องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม การเรียนรู้รูปแบบของเจดีย์ แนวทางจัดทำองค์ความรู้เพื่อจัดทำสื่อดิจิทัลการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปะแนวใหม่ กรณีศึกษา : วัดเจดีย์เจ็ดแถว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย. สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์:ม.ป.ท. 2563.