รหัสดีโอไอ 10.14456/stouscitech.2021.2
Creator เดโชชัย สาพิมพ์
Title การปรับปรุงกระบวนการผลิตอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Publication Year 2564
Journal Title วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Journal Vol. 1
Journal No. 1
Page no. 9-18
Keyword การปรับปรุงกระบวนการ, การผลิต, อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์
ISSN 2773-9600
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

เดโชชัย สาพิมพ์. (2564) การปรับปรุงกระบวนการผลิตอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 1(1), 9-18.
เดโชชัย สาพิมพ์. "การปรับปรุงกระบวนการผลิตอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์". วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 1 (2564):9-18.
เดโชชัย สาพิมพ์. การปรับปรุงกระบวนการผลิตอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:ม.ป.ท. 2564.