รหัสดีโอไอ 10.14456/stouscitech.2021.1
Creator ภัทรวีรินทร์ วรรัฐสุนทร
Title การบำบัดรักษาด้วยน้ำโอโซน
Contributor มงคล ศรีทองพิมพ์, พชณดา เอี่ยมกุล, จุมพล บำรุงวงศ์
Publisher มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Publication Year 2564
Journal Title วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Journal Vol. 1
Journal No. 1
Page no. 1-8
Keyword โอโซน, น้ำโอโซน, โอโซนบำบัด, การผลิตโอโซน
ISSN 2773-9600
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ภัทรวีรินทร์ วรรัฐสุนทร และ มงคล ศรีทองพิมพ์; พชณดา เอี่ยมกุล; จุมพล บำรุงวงศ์. (2564) การบำบัดรักษาด้วยน้ำโอโซน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 1(1), 1-8.
ภัทรวีรินทร์ วรรัฐสุนทร และ มงคล ศรีทองพิมพ์; พชณดา เอี่ยมกุล; จุมพล บำรุงวงศ์. "การบำบัดรักษาด้วยน้ำโอโซน". วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 1 (2564):1-8.
ภัทรวีรินทร์ วรรัฐสุนทร และ มงคล ศรีทองพิมพ์; พชณดา เอี่ยมกุล; จุมพล บำรุงวงศ์. การบำบัดรักษาด้วยน้ำโอโซน. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:ม.ป.ท. 2564.